Pol Žensko Muško

Calculate BMI

BMI

Normal

Kg
Cm

Indeks tjelesne mase ili na engleskom Body Mass Index (BMI) je metoda računanja uhranjenosti. BMI se izračunava vrlo jednostavno, a temelji se na odnosu tjelesne težine i visine osobe.

Što je indeks više izvan okvira normalnih vrijednosti, to je veći rizik od obolevanja od raznih srčanih bolesti, dijabetesa i povišenog krvnog pritiska.

Računa se uz korišćenje vrlo jednostavne formule:

Težina (kg) : Visina² (m) = BMI

Dakle, broj kilograma dijelite sa visinom u metrima na kvadrat.

Tako bi za osobu koja ima 62kg i visoka je 1,69m računica bila sledeća:

62 : (1,69 x 1,69) = 62 : 2,85 = 21,75

Kada izračunate svoj MBI, pogledajte tabele koja će vam reći stepen uhranjenosti:

bmi
BMR (Basal Metabolic Rate) odnosno BAZALNI METABOLIZAM.
 
Bazalni metabolizam, predstavlja količinu energije koju tijelo utroši u stanju mirovanja na optimalnoj temperaturi. Određivanje količine kalorija potrebne za vaše dnevne potrebe zavisi od vašeg životnog doba, dnevne aktivnosti i pola.
 
BMR možete shvatiti tako da je to količina energije koja je potrebna tijelu ako bi čovjek cio dan samo ležao, bez fizičke aktivnosti.
 
Ta količina energije je strogo individualna, i zavisi od mnogih faktora. Međutim, ona se može približno izračunati pomoću formula. Ta formula glasi:
 
BMR = 66 + (13,7 × težina) + (5 × visina) – (6,8 × godine) za muškarce
BMR = 655,1 + (9,563 × težina) + (1,85 × visina) – (4,676 × godine) za žene
 
gdje je težina izražena u (kg), a visina u (cm).
 
 
 
 
MNE